Werkplekanalyse

Naast de fysio- en haptotherapie is het mogelijk werkplekanalyse, advisering en coaching ten aanzien van organisatie, houding en beweging op de werkplek aan te vragen.

Doel van dit traject is:

 • Klachtenreductie.
 • Omgaan met klachten op de werkplek.
 • Preventie.

Het doel wordt bereikt door:

 • Inzicht te geven in gewoontepatronen.
 • Bewustwording van houding en beweging.
 • Mogelijke herinrichting van de werkorganisatie.
 • Relatie tussen bovengenoemde factoren.

Uitgangspunten:

 • De cliënt.
 • Inzicht geven in de samenhang van klachten, werkplek, houding, etc.
 • De invloed van gewoontepatronen in houding en beweging op dit geheel.

Werkwijze

Om te komen tot een optimaal resultaat bestaat het traject uit een werkplekanalyse, advisering, en coaching.
Een korte toelichting:

 • Werkplekanalyse: er vindt een analyse plaats van de werkplek, houding en werkorganisatie gerelateerd aan het klachtenpatroon, waarbij de cliënt het uitgangspunt is. De analyse bevat tevens een risico-inventarisatie. Hiermee kan de analyse ook benut worden met het oog op preventie.
 • Advisering: de uit de analyse ontstane conclusies worden samengevat in een advies ten aanzien van de werkplek, -houding en -organisatie. coaching: de advisering wordt begeleid in de uitvoering.
 • Tijdsbeslag van het traject is circa 3 maanden, en bestaat uit 2 consulten op de werkplek, een tussentijdse rapportage en een eindrapportage. De rapportages zijn bestemd voor de cliënt met een afschrift aan de leidinggevende.

Het traject:

 • Eén consult op de werkplek waarbij analyse met een eerste advisering en coaching.
 • Telefonisch tussentijdse evaluatie (binnen veertien dagen) met de cliënt.
 • Tweede consult op de werkplek ter controle en afronding.

Eerste consult

De aanleiding van dit eerste consult kan verschillend zijn. Er zijn drie uitgangspunten mogelijk:

 1. De cliënt is bij ons in behandeling, of is bij ons bekend; wij richten ons dan met name op de werkplekanalyse.
 2. De cliënt is ons onbekend: deel van de eerste ontmoeting staat in het kader staan van klachten inventarisatie, zo nodig lichamelijk onderzoek en een houdings- en bewegingsanalyse. Daarna vindt de werkplekanalyse plaats.
 3. Wanneer er (nog) geen klachten zijn: hierbij wordt een risico-inventarisatie van de werkplek gemaakt ter preventie.

Verslag en eerste advies:

Na het eerste bezoek, analyse en advies op de werkplek vindt verslag plaats van de bevindingen; dit in overleg met de cliënt.

Evaluatie op korte termijn:

Na veertien dagen vindt er een telefonische evaluatie plaats met de cliënt over de adviezen, aanpassingen en de relatie met de klachten.

Evaluatie op lange termijn:

De evaluatie op lange termijn vindt plaats na een tweede bezoek, circa drie maanden na het eerste bezoek. Gekeken wordt of de adviezen zijn opgevolgd en tot klachtenreductie hebben geleid. Tevens wordt gekeken bij cliënten zonder klachten, of de adviezen zijn opgevolgd ter voorkoming van klachten ten gevolge van risicofactoren.

Achtergrond:

Onze praktijk heeft zich de afgelopen jaren steeds meer gespecialiseerd in het behandelen van mensen met complexe klachtenpatronen.
Het is gebleken dat het noodzakelijk is om een analyse te kunnen maken van de werkplek en huiselijke situaties om succesvol te kunnen behandelen.
Het blijkt dat veel klachten ontstaan en/of in stand worden gehouden doordat mensen in gewoontepatronen functioneren zonder zich daar bewust van te zijn. Deze gewoontepatronen houden vaak in, dat ook als de omstandigheden optimaal zijn, toch klachten ontstaan en/of in stand gehouden worden.
Door de werkplek en werkorganisatie te analyseren en te kijken hoe iemand daarin omgaat met zijn gewoontepatronen wordt snel duidelijk of de klachten arbeid gerelateerd zijn of niet. In de meeste gevallen zijn de problemen met eenvoudige inzichtgevende adviezen ten aanzien van houding, beweging en werkorganisatie goed te reduceren.

Daarnaast spelen afwijkende lichaamsmaten een grote rol:

 • Iemand is boven de gemiddelde lengte.
 • Iemand heeft korte benen en een lange romp.
 • Lange benen en een korte romp.
 • Een geringe lichaamslengte.
 • Overgewicht.
 • Een handicap, etc.

De variabelen die gelden voor de arbo normen, zijn voor de meeste mensen niet voldoende. Dit maakt dat een gericht advies, dat op maat is voor de betreffende persoon, van grote waarde.
De conclusie is dat een individueel onderzoek, waarbij de cliënt centraal staat, en door de werkplek met eenvoudige middelen te optimaliseren het doel bereikt kan worden om tot klachtenreductie te komen.
Het voorgestelde traject kan in een vroeg stadium klachtentoename voorkomen. Bij een werkplekanalyse kan door de risicofactoren goed te inventariseren preventie worden gerealiseerd.
Onze ervaring in het behandelen van mensen met houding- en bewegingsproblematiek die gerelateerd bleken aan vele factoren heeft geleid tot de synthese zoals omschreven.

Aanvraag werkplekanalyse

Al onze prijzen zijn vrijblijvend op aanvraag.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw telefoonnummer

Uw woonplaats (Verplicht)

Bijlage

Uw bericht